கார்பன் வெளியேற்றும் முதல் 10 நாடுகளில் முன்னேற்றம் கண்ட இந்தியா; ஆனால் புவி வெப்பநிலை 3°செல்சியஸ் நோக்கி செல்வதால் மோசமடையும் விவசாயம்